Legalitat

La pàgina web frutossecosteixido.com és titularitat de FRUTOS SECOS TEIXIDÓ SL i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic així com de l’obligació d’Informació a l’usuari contemplada en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

  • Raó social: FRUTOS SECOS TEIXIDÓ SL
  • Domicili social: Ctra. Granja d’Escarp, km. 13,850 · 25183 Seròs (Lleida)
  • NIF: B25338914
  • Correu electrònic: info@frutossecosteixido.com

Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra informació facilitada a  FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers titularitat de FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de dita mitjana.

FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.Qualsevol usuari pot a qualsevol moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de frutossecosteixido.com per realitzar les següents finalitats: 

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats així com poder informar sobre els nous productes i serveis a través de diferents canals de comunicació com, per exemple, el correu electrònic, WhatsApp o altres. 

Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per frutossecosteixido.com, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. 

En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. 

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web https://frutossecosteixido.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat. 

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

FRUTOS SECOS TEIXIDÓ, SL procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.– Realitzar estudis estadístics i modificacions. Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars. 

Exclusió de responsabilitat

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.